Strasbourgi Kiáltvány a kisebbségi jogvédelemért

Az Európai Parlament (EP) Kisebbségi ügyekkel foglalkozó Frakcióközi Munkacsoportja (Intergroup) csütörtöki cikluszáró ülésén, folyó év április 17-én, felhívást intézett az európai döntéshozókhoz az Unió területén élõ hagyományos nemzeti kisebbségek, valamint a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának védelmében. A Strasbourgi Kiáltvány (Strasbourg Manifesto) megszövegezésében részt vettek és annak végleges változatát kézjegyükkel látták el az RMDSZ EP-képviselõi, Winkler Gyula és Sógor Csaba.

A dokumentum 21 pontban foglalja össze a nemzeti közösségek és nyelvi kisebbségek ügyét felkaroló Intergroup-tagok által fontosnak tartott kisebbségvédelmi törekvéseket, hangsúlyozva az Európai Unióban (EU) kötelezõ érvényû kisebbségvédelmi keretszabályozás megalkotásának szükségességét. Csatolmánya tartalmazza az EU területén élõ nemzeti kisebbségi közösségek és nyelveik védelmére vonatkozó, korábban elfogadott kritériumok, keretegyezmények, jelentések, ajánlások jegyzékét.

A Strasbourgi Kiáltvány aláírói sajnálattal állapítják meg, hogy az EU intézményeiben a hagyományos nemzeti kisebbségek védelmét nem övezi fokozottabb figyelem. A Kiáltvány számszerûsíti az EU területén élõ nemzeti kisebbségek, valamint az õshonos kisebbségi vagy regionális nyelvek beszélõinek lélekszámát. Megállapítja, hogy az EU lakosságának 8 százaléka kisebbségi ajkú, és hozzávetõlegesen 50 millió polgár, azaz az uniós összlakosság csaknem 10 százaléka beszél valamely kisebbségi nyelven. Ezzel szemben az emigráns kisebbségek lélekszáma mindössze 6,5 százaléka körül mozog, mégis kiemelt fontosságú ügyük kezelése több szakpolitikában.  

A kisebbségek ügye iránt fogékony aláíró-képviselõk leszögezték: az egyenlõ bánásmód alanyi joga és nem kiváltsága az EU-polgároknak. Az Unió jövõjének szempontjából, stabilitásának, biztonságának és jólétének érdekében a kisebbségi, az interkulturális és az interetnikus kapcsolatok kulcsfontossággal bírnak. Véleményük szerint többség és kisebbség kölcsönös, bár nyilvánvalóan aszimmetrikus felelõsséggel tartoznak az integráció, de ugyanakkor a kisebbségi identitás, a kultúra és a nyelv megõrzése, illetve ennek fenntartható fejlesztése miatt. Kifejezetten arra kérik tehát az európai döntéshozókat, tegyenek különbséget a tagállamok területén õshonos kisebbségi közösségek és a fogadó államokba legálisan a közelmúltban érkezett imigráns közösségek szükségletei és védelmi módozatai között, hiszen a nemzeti kisebbségi közösségek különleges hozzáadott értéket jelentenek az európai kultúrában. A kisebbségi ügyek megnyugtató rendezése az EU belsõ és külsõ legitimitásának feltétele – szögezik le az aláírók, hangsúlyozva, hogy a kisebbségi közösségekhez tartózó személyek vagy csoportok védelmében foganatosított pozitív intézkedések semmi esetre sem kellene diszkriminatív jellegûnek minõsüljenek.

A Strasbourgi Kiáltvány aláírói kitérnek a Koppenhágai kritériumok dilemmájára: sürgetik a tagjelölt és a régi tagállamok területén érvényesülõ monitorizációs rendszer egységesítését azért, hogy szûnjön meg a jelenlegi kettõs mérce, mely szerint a tagjelölt országok szembesülnek a kisebbségi ügyek megnyugtató rendezésére irányuló igénnyel, de utóbb, ha már taggá válnak, nem kérik számon rajtuk vállalt kötelezettségeiket.

“Gazdag és tartalmas tevékenységet tud maga mögött az Intergroup, a ma elfogadott kiáltvány a jövõbeli tevékenység prioritásait is megfogalmazza. Az EU közönyét a nemzeti kisebbségek jogainak védelme iránt le kell bontani, ezért az európai parlamenti választások után prioritást kell hogy élvezzen a Kisebbségi Intergroup újraalakítása, valamint a FUEN-nel, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával kiépített partnerségünk megerõsítése” – fogalmazott Winkler Gyula.  

Sógor Csaba leszögezte: “Remélem, hogy a belga képviselõkollégám, Louis Michel nevével fémjelzett jelentés, a múlt héten az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése által elfogadott, Kalmár Ferenc András, KDNP-s képviselõ által a nemzeti kisebbségek európai helyzetérõl és jogairól készített jelentés a ma általunk elfogadott Kiáltvánnyal együtt, tovább lendít a küzdelemben, kisebbségügyi munkánkban, azaz az EU-s kisebbségvédelem hatékonyabbá tételében“.

Az Intergroup tagjai eljuttatják a dokumentumot az EU intézményeihez, a tagállamok, de a csatlakozásra váró országok kormányaihoz és parlamentjeihez is.