Legyen egyetértés, szabadság és béke!

Déván idén is két helyszínen emlékeztek 1848. március 15-re. A Téglás Gábor Elméleti Líceumban, az utóbbi évek hagyományához híven, már reggeltõl forradalmi hangulat költözött a falak közé. A pár nappal korábban meghirdetett kokárdakészítõ verseny eredményeként az osztálytermek ajtóin ötletes kézmûves kokárdák díszelegtek, s ahogy a zsûri tagjai végighaladtak a folyosókon, itt is, ott is felcsendült egy-egy Kossuth-nóta. A Csatlós Zsófia tanító néni ötlete nyomán kirobbanó lelkesedés a legkisebbekre is átragadt: az óvodások napok óta ügyeskedtek, bátor, mosolygó huszárokat ábrázoló rajzokon, gyermeki szemmel jelenítve meg a forradalmat. Szorgoskodásuknak meg is volt a jutalma: a kokárdakészítõ verseny eredményhirdetésén, Reisz Erzsébet óvó néni gondoskodásának köszönhetõen õk kapták a legszebb tortát. De ízletes díjban részesültek az elsõsök, nyolcadikosok, kilencedikesek és tizenegyedikesek is.

A nagyobbacska diákok számára a megemlékezés nem merült ki a csákós, kokárdás, tortás felvonulásban. Kun-Gazda Kinga Viola, magyar szakos tanárnõ rendezésében adták elõ Soltész Árpádnénak a forradalom és szabadságharc emlékére írt irodalmi montázsát. Petõfi sorai, Kossuth beszéde, a vértanúk imája szólalt meg a gyermekek, ifjak ajkán és huszártoborzó, forradalmi dalok hangzottak el a Szent Ferenc Alapítvány gyermekzenekarának, valamint a Lengyel Izabella vezette iskolakórusnak elõadásában.

A téglásbeli diákok zászlóvivõként képviseltették magukat a dévai református temetõben álló obeliszk megkoszorúzásán is. A szabadsághõsök tiszteletére 21 évvel ezelõtt állított emlékoszlopnál rótta le kegyeletét idén is a dévai magyar közösség, az RMDSz megyei és helyi képviselete, a dévai testvériskolájával évek óta együtt ünneplõ szarvasi Vajda Péter Gimnázium küldöttsége, Petru Mãrginean polgármester, Ovidiu Moº alpolgármester, Kiszely Fabius alprefektus, Székely István, a Kulturális Autonómia Tanács elnöke, illetve Széll Lõrincz, Hunyad megyei Ifjúsági és Sportigazgató.

Házigazdaként Pogocsán Ferdinánd, dévai RMDSZ-elnök köszöntötte az egybegyûlteket, a 1848-ban Európán végigsöprõ forradalmak hármas jelszava: Szabadság, Testvériség, Egyenlõség mellé sorolva az erdélyi magyarság megtartó jelszavát is: az összefogást. Burján Gergely az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének politikai alelnöke a közösség vezetõinek és tagjainak személyes felelõsségére irányította a figyelmet, rámutatva, mindenkinek helyt kell állnia a maga tisztségében, feladatkörében, hogy a szabad és keresztény Európa megmaradjon. Fabius Kiszely alprefektus úgy fogalmazott: egyre gyorsabban változó világunkban megmaradásunk záloga közös értékeinknek a felismerése, és az ezekre alapozó építkezés. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Petru Mãrginean, dévai polgármester is, aki Kiszely alprefektus rövid magyar megszólalása nyomán szintén magyarul indította beszédét.

Winkler Gyula EP-képviselõ a román meghívottakhoz is szólva erõsítette meg, hogy a viharokkal átszõtt történelem során formálódó értékeket ma közös örökségként bírjuk, és közösen kell megbecsüljük, megóvjuk, továbbadjuk. Március 15-éhez kapcsolódva elmondta – ez a magyar nemzeti ünnep áll legközelebb a szívéhez. Ilyenkor mindig tudatosul bennünk, hogy a szabadságért újra és újra síkra kell szállni nekünk is, másoknak is. És attól, hogy több a magyar szabadság Dél-Erdélyben, több a magyar szabadság Déván, nem lesz kevesebb a mások szabadsága. Sõt, együtt tudnak kiteljesedni ezek a szabadságok, együtt tudják megteremteni azt a szabadságot, amelyért 1848-ban is síkra szálltak – fogalmazott Winkler Gyula, sajátos sorrendben említve meg a 12 pont jelszavát: legyen egyetértés, szabadság és béke! A szarvasi küldöttség nevében Tóth Ildikó diák köszöntötte a dévaiakat Juhász Gyula Március idusára címû versével, majd a dévai Szivárvány Nyugdíjasklub énekkara adott elõ Kossuth-nótákat, Lengyel Izabella karvezetõ irányításával. A megemlékezés a kegyelet koszorúinak elhelyezésével és nemzeti imánk eléneklésével zárult.

Nyugati Jelen